مرکز تخصصی ترجمه


ترجمه ایران یک بستر آزاد برای انجام پروژه های ترجمه به صورت دورکاری است


ثبت رایگان پروژه و سپردن به هزاران مترجم

ثبت نام رایگان و کسب درآمد مطمئن

تعداد کاربران

0

تعداد پروژه ها

0

صفحات ترجمه شده

0

مبلغ پروژه ها (ریال)

0

پروژه های خود را رایگان ثبت و مجری خود را از هزاران متخصص انتخاب کنید

ترجمه متون
ترجمه صوتی تصویری
ترجمه وبسایت
ترجمه کتاب
آخرین رویدادهای سایت
زمان نوع کاربر شرح

پیشنهاد جدید
پیشنهاد جدید به پروژه ی "ترجمه" داده شد.

پیشنهاد جدید
پیشنهاد جدید به پروژه ی "پروفرم" داده شد.

ارسال فایل نهایی
فایل نهایی پروژه ی "نقد انگلیسی فیلم 1" آماده و ارسال گردید.

پیشنهاد جدید
پیشنهاد جدید به پروژه ی "ترجمه" داده شد.

پیشنهاد جدید
پیشنهاد جدید به پروژه ی "ترجمه تا ص 64" داده شد.

تایید پیشنهاد
پیشنهاد پروژه ی "پروفرم" تایید شد.
ترجمه ایران
  • با وجود ترجمه ایران به راحتی پروژه های ترجمه در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • ترجمه ایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران مترجم کارآفرینی ایجاد کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ترجمه ایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران